John 12:36b-41

Jan 1, 2023    Dr. Rev. Charles Kaufmann